امروز یکشنبه, 06 بهمن 1398 - Sun 01 26 2020

منو

دکتر جواد اطاعت، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جواد اطاعت

مرتبه علمی: دانشيار

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صفحه دانشگاهی:  دکتر جواد اطاعت

پرتال شخصی:    دکتر جواد اطاعت

تحصیلات دانشگاهی
دکترا, علوم سياسي, دانشگاه تهران, ايران, 1300.


دروس ارائه شده فعلی
1. جغرافياي اقتصادي ايران (كارشناسي)
2. جغرافياي انتخابات (كارشناسي ارشد)
3. جغرافياي سياسي خاورميانه وشمال افريقا (كارشناسي ارشد)
4. روش تحقيق در جغرافياي سياسي (كارشناسي ارشد)
5. سياست خارجي ايران(فرصتها وچالشها) (كارشناسي ارشد)
6. مباني علم سياست (كارشناسي ارشد)


دروس ارائه شده قبلی
1. پروژه (كارشناسي)
2. جغرافياي اقتصادي ايران (كارشناسي)
3. جغرافياي اقتصادي ايران 1كشاورزي (كارشناسي)
4. جغرافياي اقتصادي ايران 2صنعت حمل ونقل وانرژي (كارشناسي)
5. جغرافياي انساني ايران (كارشناسي)
6. جغرافياي انساني ايران 1(جمعيت ـاقتصادي) (كارشناسي)
7. جغرافياي انساني ايران 2(شهري وروستايي) (كارشناسي)
8. جغرافياي سياسي (كارشناسي)
9. جغرافياي سياسي ايران (كارشناسي)
10. روابط خارجي ايران در دوران پهلو ي (كارشناسي)
11. سياست و فضا (كارشناسي)
12. مباني جغرافياي اقتصادي (كارشناسي)
13. مباني جغرافياي اقتصادي 2ـصنعت حمل ونقل وانرژي (كارشناسي)
14. مباني جغرافياي سياسي (كارشناسي)
15. مباني جغرافياي گردشگري (كارشناسي)
16. مخاطرات انساني (كارشناسي)
17. منابع وماخذجغرافياي ايران (كارشناسي)
18. نظريه هاي اقتصادي واقتصادتوسعه (كارشناسي)
19. اقتصاد سياسي (كارشناسي ارشد)
20. ايران وجامعه بين الملل (كارشناسي ارشد)
21. جغرافياي انتخابات (كارشناسي ارشد)
22. جغرافياي سياسي خاورميانه وشمال افريقا (كارشناسي ارشد)
23. جغرافياي سياسي و نظام بين الملل (كارشناسي ارشد)
24. حقوق اساسي تطبيقي (كارشناسي ارشد)
25. روش تحقيق در جغرافيا (كارشناسي ارشد)
26. روش تحقيق در جغرافياي سياسي (كارشناسي ارشد)
27. روشها و فنون تصميم گيري (كارشناسي ارشد)
28. مباحث حقوق عمومي (كارشناسي ارشد)
29. مباني علم سياست (كارشناسي ارشد)
30. نظام هاي ژئوپليتيك (منطقه اي و جهاني) (كارشناسي ارشد)


مقالات علمی چاپ شده در مجلات
1. J. Etaat, "Elections and the supervition of the guardian coancil ............." , DISCOURSE & COMMUNICATION, pp.73-93, 2006.
2. ج. اطاعت, ع. شجاعي نسب, "سنجش شاخص هاي توسعه يافتگي در استانهاي كشور در طي سال هاي 1383 تا 1388" , برنامه ريزي منطقه اي( علمي- پژوهشي ), نسخه 3, صفحات:11-20, 1392.
3. ج. اطاعت, ع. شجاعي نسب, "سنجش شاخصهاي توسعهيافتگي در استانهاي كشور طي سالهاي 1383 تا 1388" , برنامه ريزي منطقه اي( علمي- پژوهشي ), صفحات:11-20, 1392.
4. ج. اطاعت, م. توكل, "زنان و توسعه پايدار در ايران" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:170-193, 1392.
5. ع. شمس الديني, ج. اطاعت, ه. شهريور, "نقش مشاركت سياسي روستاييان در افزايش خدمات رساني به روستاهاي شهرستان ممسني" , اقتصاد فضا و توسعه روستايي, صفحات:87-100, 1392.
6. ج. اطاعت, ح. مهديان, س. مرادي نيا, "تحليل قابليتهاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك انرژي در تامين امنيت ملي ايران" , جغرافيا- انجمن جغرافيايي ايران , نسخه 10, صفحات:105-126, 1391.
7. ج. اطاعت, ا. ورزش, "هيدروپلتيك هيرمند :دلايل ،آثار، پيامدها" , پژوهش هاي جغرافياي انساني( علمي - پژوهشي ), صفحات:193-212, 1391.
8. ج. اطاعت, ا. ورزش, "هيدروپولتيك هيرمند دلايل آثار و پيامدها" , پژوهش هاي جغرافياي انساني, صفحات:1-19, 1391.
9. ج. اطاعت, م. رضايي, "بررسي تحليلي تحولات سياسي و اقتصادي ايران و آلمان" , علوم سياسي, نسخه 8, صفحات:163-192, 1391.
10. ج. اطاعت, ح. نصرتي, "نفت زئواكونوميك و امنيت ملي ايران" , فضاي جغرافيايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر, صفحات:1-15, 1390.
11. ج. اطاعت, "جايگاه جغرافيايي- سياسي ايران" , دايرة‎المعارف آموزش عالي، دانشنامه بزرگ فارسي, 1390.
12. ج. اطاعت, "جمعيت و توسعه پايدار در ايران" , رفاه اجتماعي_دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي, نسخه 42, صفحات:7-35, 1390.
13. ج. اطاعت, "حكمت و حكومت،امام علي(ع) وسياست از ديدگاه نهج البلاغه" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 5 و 6, صفحات:94-106, 1390.
14. ج. اطاعت, "ميدان گازي پارس جنوبي و تاسيسات عسلويه" , دايرة‎المعارف آموزش عالي، دانشنامه بزرگ فارسي, 1390.
15. ج. اطاعت, ح. نصرتي, ا. ورزش, "عوامل موثر در عدم تعيين خطوط مرزي دريايي كشورهاي ساحلي درياي خزر" , راهبرد, نسخه 61, صفحات:123-153, 1390.
16. ج. اطاعت, ز. موسوي, "رابطه متقابل امنيت ناحيه اي و توسعه يافتگي فضاهاي سياسي با تاكيد بر سيستان و بلوچستان" , ژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران, صفحات:70-88, 1390.
17. ج. اطاعت, م. رضايي, "خراسان بزرگ،مفهومي انتزاعي يا واقعيتي عيني" , فصلنامه پزوهشنامه خراسان بزرگ, نسخه 3, صفحات:1-16, 1390.
18. ج. اطاعت, م. رضايي, "نظريه رئاليسم و ضرورت بازنگري در مفاهيم آن" , تاريخ روابط خارجي(وزارت امور خارجه), نسخه 2, صفحات:213-238, 1390.
19. ج. اطاعت, "آسيب شناسي روحانيت عدم تحول ساختاري و كاركردي" , نسيم بامداد, صفحات:38-54, 1389.
20. ج. اطاعت, س. موسوي, "تمركززدايي و توسعه پايدار در ايران" , پژوهش هاي جغرافياي انساني, صفحات:89-106, 1389.
21. ج. اطاعت, "ايران و آمريكا :رويارويي يا تعامل" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 23, صفحات:4-10, 1388.
22. ج. اطاعت, ح. نصرتي, "از آموزه نيكسون تا آموزه كارتر : ژئوپلتيك نفت در دهه 1970" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 23, 1388.
23. ج. اطاعت, ح. نصرتي, "ايران و خطوط انتقال انرژي حوزه خزر" , مركز مطالعات عالي بين المللي برنامه اوراسياي مركزي, نسخه 2, صفحات:1-23, 1388.
24. ج. اطاعت, س. موسوي, "تقسيمات كشوري و توسعه پايدار" , ژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران, نسخه 4, صفحات:57-74, 1388.
25. ج. اطاعت, "دلايل و روند تهاجم نظامي آمريكا به عراق" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 22, 1387.
26. ج. اطاعت, "ماهيت دولت ايران (6)" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 22, 1387.
27. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران شماره ششم" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:68-80, 1387.
28. ج. اطاعت, "مباني فقهي و عقيدتي انتخابات" , مجموعه مقالات(مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران), 1387.
29. ج. اطاعت, ز. موسوي, "تقسيمات كشوري و توسعه پايدار در ايران" , ژئوپلتيك - انجمن ژئوپلتيك ايران, نسخه 4, صفحات:57-75, 1387.
30. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران شماره پنجم" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:138-148, 1386.
31. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران شماره چهارم" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:102-112, 1386.
32. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران شماره سوم 3" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:186-198, 1386.
33. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 22, صفحات:102-110, 1386.
34. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران(3)" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 21, صفحات:86-97, 1386.
35. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران(بخش پنجم)" , مجله اطلاعات سياسي اقتصادي(مجموعه علوم سياسي), نسخه 22, صفحات:138-147, 1386.
36. ر. منشي زاده, ج. اطاعت, ر. باسره, "توان سنجي پتانسيل ها توريستي شهرستان كازرون" , فصلنامه جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي, صفحات:38-53, 1386.
37. ج. اطاعت, "ماهيت دولت در ايران شماره دو (2" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:70-84, 1385.
38. ج. اطاعت, "قوانين و نظام انتخابات در دوران مشروطه" , اطلاعات سياسي اقتصادي, صفحات:276-288, 1385.
39. ج. اطاعت, "انتخابات و نظارت شوراي نگهبان" , نشريه حقوق اساسي, صفحات:28-47, 1383.


مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
1. J. Eta'at, Z. Moosavi, "Admiinistrative divisions decentralization and sustainable development in iran" , In Regional geographic confrence 2011, 2011.
2. J. Eta'at, Z. Moosavi, "Adminisrative divittions decentralization and in irandevelopment " , In Regional geographic confrence 2011, 2011.
3. J. Eta'at, "Us and iran foreign policy confrontation or intraction" , 1995.
4. ج. اطاعت, ع. دبيري, ق. كرمي, "اولويت بندي مكان هاي آسيب پذير كلان شهر ها در برابر حملات تروريستي با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي" هفتمين كنگره انجمن ژئوپليتيك ايران (جغرافياي سياسي شهر), 1393.
5. ج. اطاعت, ن. مبرقعي, "منابع آب در ايران و جهان با تاكيد بر شهر تهران" همايش ملي تمركز زدايي و ساماندهي پايتخت, 1393.
6. ج. اطاعت, "تاثيرگذاري علل خاص و عام بر رخدادهاي تاريخي مطالعه موردي ايران در سده بيستم" همايش تاريخ و علوم سياسي, 1393.
7. ج. اطاعت, "ژئوپلتيك و تحولات تاريخي در ايران" ژئوپليتيك و تحولات تاريخي در ايران, 1393.
8. ج. اطاعت, "مقابله يا تعامل در رفتار جهاني" مطالعات جهاني شدن, 1393.
9. ج. اطاعت, ح. بيات, "تبيين حاكميت ايران بر جزاير سه گانه از ديدگاه تاريخي و حقوق بين المللي درياها" نهمين همايش ملي خليج فارس, 1392.
10. ج. اطاعت, ح. مهكويي, ع. عباسي سمناني, "تهديدات زيست محيطي در كشورهاي منطقه ژئوپليتيكي خليج فارس مطالعه موردي بحران آب" دومين همايش بين المللي محيط زيست و ژئوپلتيك خليج فارس, 1392.
11. ج. اطاعت, ر. نيكزاد, "قابليت ها و ظرفيت هاي كاربردي جغرافياي سياسي " پنجمين كنگره انجمن ژئوپلتيك ايران , 1391.
12. ج. اطاعت, ر. نيكزاد, "نظام تقسيمات كشوري و توسعه منطقه اي ( مورد مطالعه : استان هاي سواحل جنوبي ايران" همايش ملي جغرافياي سياسي كاربردي, 1391.
13. ج. اطاعت, ر. نيكزاد, "نظام تقسيمات كشوري و توسعه نظام شهري مطالعه موردي مناطق ساحلي جنوب ايران" همايش ملي جغرافياي سياسي كاربردي, 1391.
14. ج. اطاعت, "اسلام ودموكراسي،مطالعه موردي كشور مصر" همايش اسلام و تحولات ژئوپليتيكي خاور ميانه و شمال آفريقا, 1390.
15. ج. اطاعت, "تحولات ژئوپلتيك خاور ميانه و شمال آفريقا نمونه موردي كشور مصر" همايش اسلام و تحولات ژئوپليتيكي خاور ميانه و شمال آفريقا, 1390.
16. ج. اطاعت, ح. نصرتي, "جغرافياي نظام هاي انتخاباتي و نظام انتخاباتي ايران" چهارمين كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران, 1389.
17. ج. اطاعت, ح. نصرتي, "نفت ژئواكونوميك و امنيت ملي ايران" همايش ملي نفت و سياست خارجي, 1388.
18. ج. اطاعت, "ايران - نفت و نظام بين الملل" همايش نفت توسعه و دموكراسي, 1387.


کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "ايران و نظام بين الملل", نشر علم, تهران, 1392, شابک:9789642245635.
2. "ژئوپليتيك نفت و سياست خارجي ايران", نشر انتخاب, تهران, 1392, شابک:9649651691.
3. "مباني توسعه پايدار در ايران", نشر علم, تهران, 1392, شابک:9789642244706.
4. "جايگاه ايران در حوزه خليج فارس", تهران, 1391.
5. "جايگاه جغرافيايي، سياسي ايران", تهران, 1391.
6. "تمركز زدايي و توسعه پايدار در ايران", انتخاب, تهران, 1390.
7. "مجموعه مقالاتي پيرامون توسعه سياسي", سفير, تهران, 1378, شابک:9649103171.

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد