امروز سه شنبه, 30 مهر 1398 - Tue 10 22 2019

منو

دکتر مرتضی قورچی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مرتضی قورچی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:
صفحه دانشگاهی: دکتر مرتضی قورچی 

 سوابق تحصیلی

۱- نفر اول دوره دکتری؛ جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، مهر ۱۳۹۱-۱۳۸۵
۲- كارشناسي ارشد: جغرافيا؛ گرايش مطالعات ناحیه ای، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۸-۱۳۷۵
۳- كارشناسي: جفرافياي انسانی ـ اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي ،۱۳۷۵-۱۳۷۰
۴- ديپلم: دبیرستان شریعتی، بجنورد ،۱۳۷۰-۱۳۶۹

سوابق پژوهشی

كتب

۱- " شبکه شهرهای جهانی " نویسنده پیتر تیلور، مترجم؛ دکتر محمد اخباری و مرتضی قورچی، در حال چاپ
۲- " نامه هايي از ايران ؛ نامه هايي در دفاع از حقوق ايران به برخي از سران جهان " مولف: دکتر پیروز مجتهدزاده، مرتضی قورچی(گردآوري، تنظيم و ترجمه)؛ موسسة انتشارت عطائي؛ ۱۳۸۳.
۳- برترین های مدیریت شهری، مجموعه مقالات، جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و نقش فراملی شهرها، مرتضی قورچی ، منا زهتابی، ۱۳۸۸
۴- پايان نامة كارشناسي ارشد با عنوان " پیامدهای فضايي ـ مكاني اجراي طرح هاي هادي در شهرستان بجنورد " ؛۱۳۷۸.

مقالات

الف ـ بین المللی

Adverse Consequences of Conflicts and Wars on Environment and Public Health; Seyed Mohammad Mojabi, Morteza Ghourchi, Farzane Feizi ; (ISI)Journal of 2010 International Conference on Environmental Engineering and Applications; September,2010, Singapor.ISBN: 978-1-4244-8620-5.
Globalization, Post-Fordism and Important Straits; Dr.Zahra Pishgahifar, Dr. Nasrin Khaniha, Morteza Ghourchi Journal of Geopolitica; VI-NR.28;Bucuresti 2008.(www.geopolitic.ro)

ب ـ علمی ـ پژوهشی
۱- " تبیین ژئوپولیتیکی کلانشهرهای جهانی؛ تأملی برتفاوت یابی مفهومی شهر جهانی و جهان شهر"؛ دکتر سید موسی پورموسوی، مرتضی قورچی، قهرمان رستمی؛ فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک(ISC)؛ سال هفتم، شماره اول، بهار ۱۳۹۰.
۲- " تحلیل فضایی ـ مکانی صندوق اخذ آراء در منطقه 15 شهر تهران با کمک" نویسندگان: دکتر علی اضغر نظریان، مرتضی قورچی، حمید بخشی؛ فصلنامه سرزمین، سال هشتم، شماره۲۹ بهار ۱۳۹۰.
۳- " رقابت کلانشهرها در عرصه های فراملی با استفاده از ابزار استراتژی یابی" نویسندگان؛ مرتضی قورچی، جواد مالکی؛ فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دوم/شماره سوم/پائیز ۱۳۸۹.
۴- " جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه های بین المللی" نویسندگان؛ دکتر نسرین خانیها، مرتضی قورچی، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول، شماره1، بهار ۱۳۸۸.
۵- " جهانی شدن و دولت محلی" نویسندگان؛ دکتر حسن کامران، مرتضی قورچی، فصلنامه انجمن جغرافیدانان ایران، سال چهارم، شماره ۸ و ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۵.
۶-" فضای جریان ها و شكل گيري بنيادگرايي در شرق آفريقا " نویسنده: مرتضی قورچی، مجلة راهبرد، شماره ۴۱، مرکز تحقیقات استراتژیک؛ پائیز ۱۳۸۵.

ج ـ مقالات علمی ـ ترویجی
۱- "جهانی شدن، شهرهای جهانی و کلانشهر تهران؛ نقدی بر دیدگاه نایجل هریس" نویسندگان: دکتر مظفر صرافی، مرتضی قورچی، علیرضا محمدی؛ مجله اقتصاد شهر؛ سال اول، شماره سوم، زمستان1389.
۲- " دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن" نویسندگان؛ مرتضی قورچی ، محمد امانی؛ گروه پژوهشی روابط بین الملل و دیپلماسی شهری؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ دانش شهر ۷ ، بهمن ۱۳۸۸.
۳- "سیاه چاله ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی " نویسنده؛ جان رنه شورت؛ مترجم؛ مرتضی قورچی، قهرمان رستمی؛ گروه پژوهشی روابط بین الملل و دیپلماسی شهری؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ دانش شهر شماره ۲، آذر ۱۳۸۸.
۴- " جهانشهرها و گروه اقتصادی جی ۲۰ " نویسندگان؛ مرتضی قورچی، اعظم بیانی، محمد امانی؛ مجله دانش شهر 1؛ سلسله گزارش های تحلیلی در حوزه مدیریت شهری؛ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، مهر ۱۳۸۸.
۵- " پیامدهای زیست محیطی جنگ ۲۲روزه بر شهروندان غزه "؛ نویسندگان؛ مهندس سید محمد مجابی، مرتضی قورچی، فرزانه فیضی؛ مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی؛ سال بیست وسوم ، شماره یازدهم و دوازدهم، مردادو شهریور ۱۳۸۸.
۶- " جهانی شدن و هویت های واکنشی" نویسنده: مرتضی قورچی؛ مجموعه مقالات ویژه نامه غرب از نگاه شرق، فرهنگسرای بین الملل، قیطریه، زمستان ۱۳۸۶
۷- " جهاني شدن سرمايه و امنيت محيط زيست " نویسندگان: دکتر پیروز مجتهدزاده، مرتضی قورچی؛ مجلة اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی؛ سال نوزدهم ـ شماره سوم و چهارم ـ آذر و دی ۱۳۸۳.

د ـ ترجمه مقاله و چاپ در مجلات علمی ـ ترویجی
۱- " جهانی شدن و جهان شهرها" مجلة پژوهش نامه مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران آبان و دی ۱۳۸۷.
۲- " نقشه هاي نوین جهان شهرها براي هزاره سوم " نويسنده ؛ پرفسور پيتر تيلور، مجله شهرنگار، مهر و آبان ۱۳۸۶.
۳- " ژئوپوليتيك و جنگ نوين آمريكا " پرفسور سيمون دالبي ، نشرية گزارش گفتگو ، سال سوم شمارة ۱۴آذر و دي ۱۳۸۳
۴- "جغرافياي سياسي و برخورد تمدن ها " گفتگو با پرفسور الكساندر مورفي(رئيس انجمن جغرافيدانان سياسي آمريكا؛ مسعود موسوی شفایی، مرتضی قورچی؛ نشرية گزارش گفتگو، بهمن و اسفند ۱۳۸۲.
۵- " امنيت زيست محيطي در قرن گفتگو" گفتگوي اينترنتي با پرفسور سيمون دالبي، استاد جغرافياي سياسي دانشگاه كارلتون كانادا، نشرية گزارش گفتگو، سال اول ، شمارة 4، آذر و دي ۱۳۸۱.
۶- " تغييرات زيست محيطي و امنيت بشر" ؛ نويسنده ؛ پرفسورسيمون دالبي، مترجم: مرتضی قورچی، نشرية گزارش گفتگو، سال اول شمارة ۴، آذر و دي ۱۳۸۱
۷- زندگي نامة پرفسور ديويدهاروي به همراه بيانية آن در خصوص حادثة ۱۱ سپتامبر،‌ مترجم : مرتضی قورچی، نشرية گزارش گفتگو ، سال اول شماره ۱۴، نيمة اول ، آبان ۱۳۸۰

چاپ مقالات در روزنامه ها
۱- " ترور و امنيت زيست محيطي بعد از ۱۱سپتامبر" نويسنده ؛ پرفسور سيمون دالبي ، مترجم: مرتضی قورچی؛ روزنامة انتخاب ، دوشنبه ۱۲ آبان،۱۳۸۲.
۲- " اکوتروریسم؛ تهدید بزرگ قرن حاضر" نویسنده؛ پرفسور سیمون دالبی، مترجم: مرتضی قورچی؛ روزنامه انتخاب، سه شنبه ۱۳آبان ۱۳۸۲.
۳- " توسعة اقتصادي ، زنان و جهان سوم " نويسنده؛ پرفسور نينا دارنتون؛ روزنامة همبستگي ، شنيه ۱۳ارديبهشت ۱۳۸۲.
۴- "حمله به عراق؛ یک اشتباه استراتژیک" نویسنده؛ پرفسور الکساندر مورفی؛ مترجم: مرتضی قورچی؛ روزنامه ایران، شنبه۲ آذر ۱۳۸۱.
۵- " ژئوپوليتيك پست مدرن و سياست هاي ايالات متحدة آمريكا " گفتگو با دكتر پيروز مجتهد زاده ، چاپ در روزنامة ايران، ۶ تير ۱۳۸۱.
۶- " پست مدرنيسم و جغرافيا " گفتگوي اينترنتي با دكتر علي مدرس ، استاد دانشگاه جغرافيا در لوس آنجلس ، روزنامة همبستگي ۱۸ فروردين ۱۳۸۰.
۷- "جهاني شدن دمکراسی؛ اثرات آن برخاورميانه "‌ گفتگو با دكتر پيروز مجتهد زاده ، روزنامة همبستگي یکشنبه ۴ و سه شنبه ۶ دي ماه ۱۳۷۹.

گفتگو ها و مصاحبه هاي علمی
۱- گفتگو و مصاحبه با دكتر مومني و مرتضی قورچی در خصوص " تأثيرانديشه هاي فلسفي بر مكاتب جغرافيايي " اين برنامه از راديو بی. بی. سی در 18 خرداد 1383 تحت عنوان؛ گفتگو با انديشمندان پخش شد.

شركت دركنفرانس و ارائه مقاله
الف ـ بین المللی

1- The Supra-National Role and Status of Tehran Megacity in The Globalization Trends , Dr.Javad Etaat, Dr.Masoud Mosavi Shafaee, Morteza Ghourchi; International Workshop on Urbanization and Community Building – China and the World; Univesity of International Businese and Economics; 17-19 June 2011.
2- Impact of Geopolitical Codes on Supra-National Performance of Megacities; Prof. Hafezniya, Dr. Ahmadipour, Morteza Ghourchi ; Third Global Conference on Economic Geography; Seoul, Korea; June 28 – July 2 2011.
3- Metropolitan's Competition in Trans-National Arenas Using Strategy Finding Tools; Morteza Ghourchi; Anglin Ruskin University, Uk 7-9 April,2010.
4- Restrictions of Cities Deteriorated Part's Renewal in Tehran Megacities; Mousa Kamanroodi, Morteza Ghourchi; The 31th Congress of the International Geographical Union: Tunis; 12th to 15th August 2008
5- One Earth, Many Environmental Threats and Necessity of Intercultural Dialogue; Morteza Ghourchi; The 30th.Congress of the International Geographical Union; Glasgow 2004.

ب ـ ملی
۱- " تحلیل فضای جریان ها و کمربند­های شکننده در شکل­دهی به تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا (بررسی نظریه تیلور و کوهن)" نویسندگان؛ دکتر نسرین خانیها، مرتضی قورچی، زهرا موسوی؛ یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران؛ با محوریت برنامه پبنجم توسعه کشور؛ ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۰.
۲- کنگره انجمن ژئوپولیتیک ایران ؛ دانشگاه تربیت مدرس ، هیئت رئیسه نشست بعد از ظهر؛ 8 اسفند ۱۳۸۹
۳- همایش مالیه شهرداری وارائه مقاله با عنوان رقابت کلانشهرها با استفاده از راهبرد مدیریت استراتژیک ، مرکز همایش های ملی صدا و سیما؛ ، تیر ۱۳۸۸.
۴- کنفرانس بین المللی " جمعیت کلان شهرها در سال ۲۰۰۷" ، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، تیر ۱۳۸۶
۵- کنفرانس بین المللی" مگاپولیس" : هتل استقلال ، خرداد ، ۱۳۸۶
۶- کنفرانس بین المللی " صلح ، دین ، محیط زیست " هتل آزادی ، اردیبهشت ۱۳۸۴
۷- " اولين همايش بین المللی جغرافيدانان مسلمان ؛ گفتگويي درون تمدني " تهران؛ هتل لاله شهريور ۱۳۸۲
۸- سمينار دوروزه بین المللی " مركز ـ پيرامون؛ رويكردي نو به تحولات توسعه درجهان سوم" اصفهان ؛ ارديبهشت ، ۱۳۸۱
۹- کنفرانس بین المللی " دين ، فرهنگ و محيط زيست " تهران ، مرکز همایش های صدا و سیما ، خرداد ۱۳۸۰
۱۰- كنفرانس بین المللی " رويكرد فرهنگي به جغرافيا " مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، ارديبهشت ۱۳۷۹
۱۱- کنگره جغرافیدانان ایران، تبریز ۱۳۷۳

طرح های پژوهشی
۱- چگونگی استفاده از قابلیت و توان کلانشهرها در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقاء جایگاه بین المللی کشور؛ دکتر مظفر صرافی، دکتر ناصر عظیمی، دکتر غلام رضا کاظمیان، دکتر میترا احمدی، مرتضی قورچی. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران ، مرداد ۱۳۸۶
۲- " بررسی اثرات اجتماعی مداخله در بافت های فرسودة منطقة 15 شهر تهران " کارفرما ؛ سازمان نوسازی شهر تهران؛ خرداد ـ آبان ۱۳۸۵.

موضوعات مورد علاقه:
نظریات فلسفی جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک و شهرهای جهانی، جهاني شدن ، امنیت و محیط زیست، توسعه جهان سوم

سوابق اجرایی

۱- مشاور و مسئول حوزه مشاورین مرکز، ۱۳۹۱
۲- معاون پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، بهمن ۱۳۸۸
۳- عضو هیئت مدیره  انجمن ژئو پولیتیک ایران ، دی ۱۳۸۷تاکنون
۴- خزانه دار انجمن ژئوپولیتیک ایران ، دی ۱۳۸۷تاکنون
۵- دبیر شورای نشر انجمن ژئوپولیتیک ایران ، اسفند ۱۳۸۹تاکنون.
۶- رئیس کمیته علمی تخصصی کارگروه یکسان سازی واژگان جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک بهمن ۱۳۸۹تاکنون.
۷- مدیر گروه پژوهشی مطالعات روابط بین الملل و دیپلماسی شهری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهریور ۱۳۸۸تا اسفند ۱۳۸۸
۸- مدیر گروه امور همکاری های مرکز مطالعات و دانشگاهها ، جذب نخبگان و حمایت از پایان نامه ها، شهریور ۱۳۸۸تا دی ۱۳۸۸.
۹- دبیر گروه علمی ـ  تخصصی فناوری و اقتصادی سومین جشنواره پژوهشی در مدیریت شهری، آبان ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸.
۱۰- مشاور ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در امور بین الملل، بهمن ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸.
۱۱- کارشناس ارشد تخصصی کمیته راهبردی مطالعات منطقه ای و  روابط بین الملل، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهریور ۱۳۸۶تا بهمن ۱۳۸۶
۱۲- دبیر کمیته علمی فناوری و اقتصادی دومین جشنواره هفته پژوهش در مدیریت شهری، مهر ۱۳۸۷تا آذر ۱۳۸۷
۱۳- عضو کمیته علمی اولین اجلاس شهرداران کلانشهرهای آسیایی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،  مرداد ۱۳۸۷تا آذر ۱۳۸۷.
۱۴- پژوهشگر ژئوپولیتیک،  شهرهای جهانی و دیپلماسی شهری، مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت امور بین الملل، مرداد ۱۳۸۶تا اسفند ۱۳۸۶.
۱۵- پژوهشگر در امور مربوط به شهرهای جهانی و ژئوپولیتیک، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، فروردین ۱۳۸۶تا مهر ۱۳۸۶.
۱۶- مدیر بخش بین الملل انجمن ژئوپولیتیک ایران ، آذر ۱۳۸۵تا اسفند ۱۳۸۶.
۱۷- کارشناس ارشد معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در نوسازی بافت های فرسوده، سازمان نوسازی شهر تهران، فروردین ۱۳۸۵تا اسفند ۱۳۸۵.
۱۸- کارشناس امور شهری مهندسین مشاور بادبند، اسفند ۱۳۸۴تا اردیبهشت ۱۳۸۶.
۱۹- همکاری با پروژه صندوق توسعه محلی،( بانک جهانی و وزارت کشور)، شهریور ۱۳۸۳تا اسفند ۱۳۸۳.
۲۰- دبیر شورای علمی مرکز گفتگوی تمدن ها، مهر ۱۳۸۲تا آذر ۱۳۸۴.
۲۱- قائم مقام دبیر شورای علمی مرکز گفتگوی تمدن ها، اردیبهشت ۱۳۸۰تا مهر ۱۳۸۲.
۲۲-  نماینده علمی مرکز گفتگوی تمدن ها در کمیته علمی کنفرانس بین المللی" صلح، دین و محیط زیست،" آبان ۱۳۸۳تا اردیبهشت ۱۳۸۴.
۲۳- دبیر گروه پژوهشی جغرافیای سیاسی مرکز گفتگوی تمدن ها، آذر ۱۳۷۸تا اردیبهشت ۱۳۸۰.
۲۴- مشارکت در پروژه سطح بندی سکونت گاههای روستایی شمال خراسان با استفاده از  G.I.S گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷.
۲۵- کارشناس پروژه تحقیقاتی ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی روستایی، مهندسین مشاور اخیر ۱۳۷۶
۲۶- کارشناس پروژه تحقیقاتی بحران آب در خاورمیانه، شرکت مهندسین مشاور جاماب، وزارت نیرو ۱۳۷۳.

دروس ارائه شده فعلی

1. جغرافياي انساني ايران (كارشناسي)
2. جغرافياي سياسي ايران (كارشناسي)
3. سياست و فضا (كارشناسي)
4. مطالعات منطقه اي (خليج فارس) (كارشناسي)
5. جغرافياي سياسي فضاي مجازي (كارشناسي ارشد)
6. مفاهيم و نظريه هاي جغرافياي سياسي (كارشناسي ارشد)


دروس ارائه شده قبلی
1. جغرافياي اقتصادي ايران (كارشناسي)
2. سياست و فضا (كارشناسي)
3. مباني جغرافياي اقتصادي (كارشناسي)
4. مباني جغرافياي سياسي (كارشناسي)
5. مخاطرات انساني (كارشناسي)
6. مطالعات منطقه اي (خليج فارس) (كارشناسي)
7. جغرافيا و راهبرد ملي (كارشناسي ارشد)
8. جغرافياي سياسي فضاي مجازي (كارشناسي ارشد)

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد