امروز چهارشنبه, 22 مرداد 1399 - Wed 08 12 2020

منو

دکتر عمران راستی، استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر عمران راستی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
صفحه دانشگاهی: دکتر عمران راستی

 

* سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد: جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهران
دکتري: جغرافیاي سیاسی دانشگاه تهران

* سوابق آموزشی وعلمی- اجرایی
- عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند از 1389 تاکنون
- دبیر علمی همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت (اردیبهشت 1392)

* سوابق پژوهشی
- رساله دکتري با عنوان (ژئوپلیتیک محلی و نقش حکومت در ساماندهی آن؛ مطالعه موردي جنوب شرق ایران) تحت راهنمایی خانم دکتر دره میرحیدر؛
- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان (عدالت سرزمینی در ایران: در نظر وعمل) تحت راهنمایی خانم دکتر دره میرحیدر.

* مقالات علمی و پژوهشی
- رقابتهاي ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر ضلع جنوب شرقی ایرانِ بزرگ و عملکردحکومت قاجار، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌هاي جغرافیاي انسانی دانشگاه تهران، شماره 80، تابستان 1391
- ارائه مدلی مناسب با استفاده از ماشین بردار پشتیبان براي پیش بینی غلظت روزانه مونوکسید کربن در شهر تهران، با همکاري دانشجویان دکتري گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران، مجله سلامت و محیط
- روند قلمروسازي کشورهاي ساحلی در بستر خلیج فارس، به همراه استاد محترم خانم دکتر میرحیدر و...، فصلنامه بین المللی علمی پژوهشی ژئوپلیتیک شماره 7
- عدالت اجتماعی وعدالت فضایی: بررسی و مقایسه نظریات جان رالز ودیوید هاروي، به همراه آقاي دکتر حاتمی نژاد، مجله جغرافیایی سرزمین، ش 9
- پویش نه دوره انتخابات ریاست جمهوري با تأکید بردوره نهم مطالعه موردي: خراسان جنوبی، به همراه خانم دکتر پیشگاهی فرد، مجله جغرافیایی سرزمین، ش 8
، - تأملی بر قلمروسازي و قلمروگستري امارات متحده عربی در خلیج فارس، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 38 تابستان 1391

*مقالات علمی- ترویجی
.270- - عدالت اجتماعی و عدالت فضایی(منطقهاي) ، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادي شماره 269
- میراث خراسان بزرگ از رقابت ژئوپلیتیکی بازي بزرگ، فصلنامه مطالعات خراسان جنوبی ، فصلنامه مطالعات خراسان جنوبی، 1391
- یکسان سازي نام ها و داده هاي مکانی و توصیفی در ایران؛ نیازي مبرم براي برنامه ریزي و توسعه، فصلنامه محیط جغرافیاي ناحیه اي، تابستان 1391

مقالات همایشهاي بین المللی و داخلی
- امنیت وتوسعه درغرب آسیا از منظر مدل محور- پیرامون (مطالعه موردي استانهاي مرزي کشورهاي ایران، افغانستان و پاکستان) از مقالات ارائه شده در همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، بیرجند، 6 و 7 آذر 1387
- تحولات گفتمانی جدید و تأثیرات امنیتی آن بر منطقه خاور میانه و غرب آسیا (مقطع زمانی بعد از حادثه 11 سپتامبر)، همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا. بیرجند. 6 و 7 آذر 1387
- طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزي؛ رهاورد برنامه پنجم توسعه با تاکید بر مناطق مرزي شرق کشور، مجموعه مقالات یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران که در تاریخ 24 و 25 شهریور 1390 ، سالن همایش هاي بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.
- رویارویی انگاره‌ها و قالب‌بندیهاي ژئوپلیتیکی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، عمران راستی و رضا التیامی نیا، همایش اسلام و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا، سوم اسفند 1390 ، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی.
- واکاوي ژئوپلیتیکی و جغرافیایی- سیاسی ناامنیهاي دهه 1380 خورشیدي در جنوب شرق ایران، عمران راستی، همایش ملی شهرهاي مرزي و امنیت؛ چالشها و رهیافتها، زاهدان 30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- پویشی در تقسیمات کشوري مناطق مرزي( مطالعه موردي: استانهاي مرزي شرق کشور)، عمران راستی و علی اشرفی، همایش ملی شهرهاي مرزي و امنیت؛ چالشها و رهیافتها، زاهدان 30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اي و جهانی بر مناطق مرزي( مطالعه موردي: مناطق مرزي خراسان جنوبی در دوره پس از پیروزي انقلاب اسلامی ) عمران راستی و راضیه آرزومندان، همایش ملی شهرهاي مرزي و امنیت؛ چالشها و رهیافتها، زاهدان 30 و 31 فروردین 1391 دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- رویکردي ژئوپلیتیکی به فرصتها و چالشهاي فراروي توسعه محورشرق، همایش خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق، 18 و 19 اردیبهشت 1391
- کنکاشی در مفهوم و مشخصه هاي امنیت پایدار؛ با تأکید بر امنیت پایدار مناطق مرزي، عمران راستی و رضا التیامی نیا، اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزي با رویکرد مرزنشینان، گلستان فرماندهی مرزبانی گلستان، دانشگاه گلستان، 20 اردیبهشت 1391
- الزامات، فرصتها، و چالشهاي فراروي امنیت پایدار مناطق مرزي با تاکید بر مناطق مرزي شرق کشور، عمران راستی، اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزي با رویکرد مرزنشینان، گلستان فرماندهی مرزبانی گلستان، دانشگاه گلستان، 20 اردیبهشت 1391
- توسعه پایدار و امنیت مرزها با تاکید بر قومیت ها: (نوار مرزي غرب ، قوم کرد)، عمران راستی و عبدالاحد احمدرش، اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزي با رویکرد مرزنشینان، گلستان فرماندهی مرزبانی گلستان، دانشگاه گلستان، 20 اردیبهشت 1391
- مرز و تاثیر آن بر سکونتگاههاي مرزي (یزدان، کبوده، مزرعه نظرخان؛ سکونتگاههاي مرزي نام برده شده در حکمیت آلتاي)، عمران راستی، مفید شاطري و جواد میکانیکی، پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک، 3 و 4 خرداد 1391 رشت. صص 633 تا 647
- بررسی و نقد هفت سال فعالیت علمی-پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیک ( 1384-1390 ه.ش)، عمران راستی و رضا التیامی نیا، پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک، 3 و 4 خرداد 1391 رشت.
- مهاجران افغان و مناطق ممنوعه اقامت و اسکان: مطالعه موردي استان مرزي خراسان جنوبی، همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت، اردیبهشت 1392
- جناح خاوري ایران در گذار دوره هاي ژئوپلیتیک، همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت، اردیبهشت 1392.
- توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزي شرق کشور مستلزم عبور از نگاه تهدید محور، همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت، اردیبهشت 1392

*ترجمه کتاب و مقالات
- تدوین مجموعه چکیده مقالات همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت، 1392
- تدوین مجموعه مقالات همایش ملی خراسان جنوبی، نظم و امنیت، 1392
- ترجمه کتاب رویکردي نوین به ژئوپلیتیک انتقادي، تالیف کلاوس دادز، به اتفاق دکتر رسول افضلی دانشیار دانشگاه تهران.
- یکی از مترجمین مجموعه مقالات جغرافیاي سیاسی با ترجمه مقاله (کشور جهانی شدن)، انتشارات گیتاشناسی
- ترجمه مقاله تغییر مقیاس و تغییر نتیجه؛ ارزیابی تأثیر یک اصلاح روش انتخاباتی بر روي انتخابات ریاست جمهوري سالهاي 2000 و 2004 آمریکا، نوشته ران جانستون و همکاران، این مقاله به همراه چندین مقاله دیگر در مورد جغرافیاي انتخابات مراحل نهایی چاپ را می گذراند.
- ترجمه یک مجموعه مقالات درباره جزایر مصنوعی به همراه دکتر رضاعلی التیامی نیا دانش آموخته جغرافیاي سیاسی، ویرایش نهایی براي چاپ

*سایر تحقیقات موردي
- کار در زمینه جغرافیاي انتخابات: نوشتن 3 مقاله در این خصوص، یک مورد چاپ شده ودو مورد در دست داوري و ترجمه یک مقاله در این زمینه

*عضویت در انجمن هاي علمی
- عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران به طور پیوسته از سال 1383 تا کنون
- عضو انجمن جغرافیایی ایران
- عضو انجمن حرفه اي متفکران و محققان
همکاري با کمیته برنامه ریزي درسی جغرافیا در وزارت علوم تحقیقات وفناوري.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد