امروز چهارشنبه, 22 مرداد 1399 - Wed 08 12 2020

منو

دکتر احسان لشگری تفرشی - استادیار دانشگاه یزد

 دکتر احسان لشگری تفرشی

 

مرتبه علمی: استادیار 

محل خدمت: دانشگاه یزد

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 صفحه دانشگاهی: دکتر احسان لشگری تفرشی

 

سوابق تحصیلی

مقطع

دانشگاه

رشته

سال فراغت از تحصيل

كارشناسي ارشد

تربيت مدرس

جغرافیای سیاسی

1387

دكتري

تربيت مدرس

جغرافیای سیاسی

1391

2) سوابق پژوهشي

الف) کتاب

– دکتر زهرا احمدی پور ، احسان لشگری تفرشی ، قاسم قنبری ؛ «ژئوپليتيك دریای خزر» انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح چاپ سال 1389.

– دکتر احسان لشگری تفرشی ؛ « مکانها و مناطق استراتژیک جهان » نشر انتخاب – تهران 1391.

- دکتر احسان لشگری تفرشی ؛ « تعارضات ژئوپلیتیک جهان اسلام و غرب » انتشارات پاپلی – مشهد 1392

- دکتر احسان لشگری تفرشی، « سیاست و شهر ؛ دیدگاههای نو در جغرافیای سیاسی فضای شهری » ؛ تهران : نشر انتخاب

- احسان لشگری تفرشی و دکتر سیدعباس احمدی ؛ « اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی ؛ با تاکید بر جغرافیای فرهنگی ایران » تهران ، انتشارات سمت ، در دست چاپ.

ب) مقالات

– لشگری تفرشی ، احسان ( 1393) ؛ « تبیین نظری – فلسفی مفهوم فضای جغرافیایی در چارچوب فرایند جهانی شدن» - فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی گرمسار – سال هفتم ، شمارۀ اول ، زمستان 1393.

- لشگری تفرشی ، احسان (1394) ؛ « بنیادهای ژئوپلیتیک دانش روابط بین الملل پس از جنگ سرد» ، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ، سال پانزدهم ، شمارۀ 38 ، پائیز 1394.

- لشگری تفرشی ، احسان ( 1388) ؛ « دمکراسی و چالشهای پیش روی آن در جهان اسلام » ، شماره 48 ؛ زمستان سال 1388 ؛ فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم .

- حافظ نیا ، محمدرضا و احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان (1390) ؛ « تبیین نظری - فلسفی علل تداوم رقابتهای ژئوپلیتیک در روابط بین الملل پس از فروپاشی بلوک شرق » فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیای انسانی گرمسار – تابستان 1390- شمارۀ 11

– حافظ نیا ، محمدرضا و لشگری تفرشی ، احسان (1393) ؛ «کانونهای مدیریت و کنترل جریان خبر و بازتولید مفهوم نقاط استراتژیک خبری»  ؛ فصلنامه علمی – پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی گرمسار تابستان 1393– شمارۀ 19.

– احمدی پور ، زهرا و حیدری ، طهمورث و لشگری ، احسان(1389) ؛ « جهانی شدن و  هویت ایرانی » ؛ فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم جغرافیایی - شماره 18- پائیز 1389.

– حافظ نیا ، محمدرضا و احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان ( 1391) ؛ « تبیین نظری و مصداقی مکانها و فضاهای استراتژیک در قلمرو ماوراء جو » -  فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- شمارۀ 26- پائیز 1391.

- حافظ نیا ، محمدرضا و احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان(1393) ؛ « کانونهای جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی» - فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی - بهار 1393

– حافظ نیا ، محمدرضا و احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان(1393) ؛ « تبیین فلسفی مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد » فصلنامه علمی – پژوهشی ژئوپلیتیک - سال دهم شمارۀ اول- پائیز 1393.

- احمدی ، سیدعباس و واثق ، محمود و عبدی ، عطااله و لشگری ، احسان (1392) ؛ « بارزهای فرهنگی - مذهبی ایران در خارج از مرزها پس از انقلاب اسلامی » - فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی - پائیز 1392

– احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان (1390) ؛ « بازشناسی نظری و مصداقی مفهوم مناطق استراتژیک در ابرقاره اوراسیا »- دو فصلنامه علمی - پژوهشی اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران- شمارۀ 9- پائیز و زمستان 1390

- حافظ نیا ، محمدرضا و احمدی ، سیدعباس و لشگری ، احسان ( 1391) ؛  « تبیین فرایند برنامه ریزی علوم جغرافیایی در دانشگاه های ایران» - دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات آموزشی - سال اول - شماره اول - بهار و تابستان 1391.

- لشگری ، احسان و احمدی ، سید عباس ، «بنیادهای جغرافیایی علل عدم توسعه دمکراسی در خاورمیانه» ،  فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای جغرافیای انسانی- در دست چاپ.

- احمدی ، سید عباس و واثق ، محمود و لشگری تفرشی ، احسان و فرایی ، بنت الهدی ، فرایی( 1393) ؛ « تبیین زمینه ها و مؤلفه های ظهور و فراگیری تشیع در ایران » ، سال دوازدهم ، شمارۀ 41.

- لشگری تفرشی ، احسان و احمدی ، سیدعباس(1395) ؛ « ابعاد اکولوژیک زبان فارسی و مذهب تشیع در ایران » - فصلنامه علمی – پژوهشی ، جغرافیای طبیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار. در دست چاپ.

– لشگری تفرشی ، احسان (1394) ؛ « تبیین چگونگی نفوذ جغرافیایی اندیشه های انقلاب ایران در خاورمیانه از طریق تئوری پخش » - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی در دست چاپ.

– احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان (1393) ؛ « جغرافیا و رقابت ؛ یک بررسی فلسفی » - فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی- پائیز 93- شمارۀ 116

–احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان « موانع جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از منافع ژئوپلیتیکی خود خزر» ؛ دوفصلنامه اوراسیای مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره 6 - بهار و تابستان 1389 .

–لشگری ، احسان و قادری حاجت ، مصطفی « موانع عدم دستیابی کشورهای ساحلی خزر به یک رژیم حقوقی پایدار  و ارائه راهكاري در جهت حل اين مناقشه » چاپ شده در فصلنامه علمی - ترویجی ایراس  شماره 5 بهار 1389.

– لشگری تفرشی ، احسان ( 1388) ؛ « تبیین ژئوپلیتیک رقابت قدرتهای جهانی در منطقه خزر » فصلنامه علمی – ترویجی آسیای مرکزی و قفقاز ، شماره 68 ، زمستان 1388 .

– لشگری تفرشی ، احسان ( 1389) ، « انتقال منابع انرژی خزر : تعارضی مابین اهداف سیاسی آمریکا و مزیتهای ژئوپلیتیک ایران» چاپ شده در شماره 28 دو ماهنامه ایراس.  

– لشگری تفرشی ، احسان ( 1388) ؛ « جستاری در دلایل جذابیت سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه » چاپ شده در ماهنامه  راهبرد دفاعی شمارۀ 77 ، مهر ماه88 13.

– لشگری ، احسان ( 1389) ؛ « تأثیر علایق ژئوپلیتیکی بازیگران سیاسی در برآوردهاي آماري منابع انرژي درياي خزر بعد از فروپاشی شوروی » چاپ شده در شماره 25 دو ماهنامه ایراس  .

–لشگری ، احسان « تبیین ژئوپلیتیک رقابت قدرتهای جهانی در اوراسیای مرکزی » چاپ شده در فصلنامه علمی – ترویجی ایراس شمارۀ 6 تابستان 1389.

–لشگری ، احسان  « موانع جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از منافع ژئوپلیتیکی خود خزر» چاپ شده در شماره 23 دو ماهنامه ایراس

– احمدی پور ، زهرا و لشگری ، احسان ( 1391) ؛ « تبیین تأثیرات اقتصاد سیاسی شهر در شکل دهی به تاریخ جوامع نمونه موردی : نظام شهری ایران پس از انقلاب مشروطه » ؛ فصلنامه اندیشه های جغرافیایی ( سپهر) ، دورۀ بیست و یکم ، شماره 81 .

ب) همایش ها و کنگره ها

-  لشگری ، احسان  « راه حل ژئوپلیتیک تأمین منافع ایران در مسأله رژیم حقوقی دریای خزر » . چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران – مجموعه مقالات چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک – 8 اسفند 1389- دانشگاه تربیت مدرس .

- لشگری ، احسان « جغرافیای انتخابات و فلسفه تغییرات فضایی ؛ یک بررسی فلسفی» - همایش ملی جغرافیای انتخابات - بهار 1392 - تهران-  دانشگاه خوارزمی.

- لشگری ، احسان  « اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در انتقال منابع انرژی و بازساخت رقابتهای ژئواستراتژیک» - همایش ملی خلیج فارس - اردیبهشت 93- جهاد دانشگاهی تهران.

- لشگری ، احسان (1393) ؛ « بنیادهای جغرافیایی تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران » همایش علوم جغرافیایی بهار 93 - دانشگاه تهران - دانشکدۀ جغرافیا.

– مقاله « فلسفه جغرافیایی علل عدم توسعه دمکراسی غربی در جهان اسلام» ارائه شده به همایش بیداری اسلامی با میزبانی انجمن ژئوپلیتیک ایران ( پذیرش چکیده).

- مقاله « بررسی تحولات جدید در حوزه آموزش عالی جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک »  ارائه شده به چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران – اسفند 1389 دانشگاه تربیت مدرس (چاپ چکیده )

مقاله « جهاني شدن و هويت ايرانی » ارائه شده در همایش ايران فرهنگي و جهانی شدن؛ چشم اندازي به آينده ، موسسه مطالعات ملی ، دی ماه 88 ( چاپ چکیده ) .

– مقاله « تبیین متغیرهای ناامنی در خلیج فارس و تبیین راهکارهای پیش رو » ارائه شده به پانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس – دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه – اردیبهشت 89 – چاپ چکیده

ج) مقالات لاتین

- Philosophic Principal, elements and process curriculum of Geographical sciences in the universities (case study: Iran) presented in World Conference on Learning, Teaching and Administration – American university of Cairo –November 2010

– “Theoretical and functional contradiction of nationalism in the Middle East” . paper is published in Geopolitica magazine in Romania.

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد